ค้นหา
วีซ่าคืออะไร และ วีซ่ามีกี่ประเภทบ้าง

วีซ่าคืออะไร และ วีซ่ามีกี่ประเภทบ้าง

วีซ่าคืออะไร และ วีซ่ามีกี่ประเภทบ้าง

ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ท่านต้องมีวีซ่าเข้าประเทศเพื่อการพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักร ยกเว้นในกรณีที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน หากท่านเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อการทำงาน เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อการพำนักระยะยาว หรือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาต่อ ในกรณีเหล่านี้ต้องได้รับวีซ่าที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าทั้งสิ้น ท่านต้องยื่นและขอรับวีซ่าเข้าประเทศที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลนอกราชอาณาจักรไทยก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ

วีซ่าเข้าประเทศจะออกให้ในรูปแบบของตราประทับหรือสติกเกอร์บนหนังสือเดินทางของท่านพร้อมทั้งระบุประเภทวีซ่า หมายเลข วันที่ออกให้ วันหมดอายุ และจำนวนครั้งที่อนุญาตให้เข้าประเทศ

หลังจากได้รับวีซ่าแล้วจึงสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ ท่านที่จะยื่นขอหรือขอรับวีซ่าเข้าประเทศที่ประเทศญี่ปุ่น โปรดดูข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานทูตไทยแต่ละแห่ง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถขอรับวีซ่านอกราชอาณาจักรไทยในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นได้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานทูตแต่ประเทศประจำประเทศไทยเพื่อดูวิธีการยื่นขอวีซ่าดังกล่าว

ประเภทของวีซ่า

ขอบคุณภาพจาก : www.brilliantlife.co.th

ประเภทของวีซ่า

รายการต่อไปนี้คือวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

1.NO VISA (ยกเว้นวีซ่า)

ประเภทของวีซ่า :No Visa

หมวดหมู่วีซ่า : -

ระยะอนุญาต :ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

รายละเอียด :NO VISA (ยกเว้นวีซ่า) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ ฯลฯ เงื่อนไขคือท่านต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ ตอนเดินทางเข้าประเทศ และมีตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางจากราชอาณาจักรไทยไปยังประเทศถัดไป สำหรับวีซ่าพำนักจะมีการออกใบอนุญาตพำนักสูงสุดไม่เกิน 30 วันเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศ (แตกต่างกับกรณีที่เดินทางเข้ามาในประเทศทางบก) ท่านสามารถยื่นขอขยายระยะอนุญาตได้ไม่เกิน 30 วันหลังจาก เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีหลายกรณีที่ “เดินทางออกนอกประเทศซ้ำ ๆ โดยใช้ NO VISA” ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ในกรณีนี้ท่านอาจถูก “ปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย” ได้เมื่อเดินทางเข้าประเทศ โปรดยื่นขอวีซ่าที่ได้รับอนุญาตเทียบเท่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเสมอ ยกเว้นเพื่อการท่องเที่ยว

2.วีซ่าท่องเที่ยว

ประเภทของวีซ่า :Tourist Visa

หมวดหมู่วีซ่า : -

ระยะอนุญาต :ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน

รายละเอียด :วีซ่าการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่วางแผนจะพำนักมากกว่า 30 วันขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ ฯลฯ ท่านสามารถยื่นขอขยายระยะอนุญาตได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

3.วีซ่าสำหรับธุรกิจและทำงาน

ประเภทของวีซ่า :Non-Immigrant Visa

หมวดหมู่วีซ่า :B

ระยะอนุญาต :ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

รายละเอียด :วีซ่าเข้าประเทศในกรณีที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน (กรณีที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานเป็นพนักงานประจำ ฯลฯ หรือกรณีที่เดินทางมาราชอาณาจักรไทยเพื่อธุรกิจ)มีการออกใบอนุญาตพำนักสูงสุดไม่เกิน 90 วันเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และในระหว่างที่พำนักอยู่ ท่านสามารถยื่นขอการขยายระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) หลังจากนั้นสามารถต่ออายุหรือขยายระยะอนุญาตได้ทุก ๆ ปี หากประสงค์จะทำงานที่ประเทศไทย ท่านต้องมีวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน โปรดยื่นและขอใบอนุญาตทำงานก่อนเสมอ

4.วีซ่าวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ

ประเภทของวีซ่า :Non-Immigrant Visa

หมวดหมู่วีซ่า :ED

ระยะอนุญาต :ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

รายละเอียด :ED วีซ่าเป็นวีซ่าเข้าประเทศที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อหรือเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาไทย สำหรับการขยายระยะเวลาพำนักหลังเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามกฎทั่วไป ท่านสามารถขยายได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้สำหรับการเข้าเรียน แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ปี หลังจากนั้นสามารถต่ออายุหรือขยายระยะอนุญาตได้ทุก ๆ ปี ในกรณีของโรงเรียนสอนภาษาต้องขยายเวลาทุก 3 เดือน

5.วีซ่าสำหรับคู่สมรสและติดตาม

ประเภทของวีซ่า :Non-Immigrant Visa

หมวดหมู่วีซ่า :O

ระยะอนุญาต :ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

รายละเอียด :วีซ่าผู้ติดตาม (วีซ่ารหัส O) ใช้ในกรณีที่ครอบครัวของคนต่างด้าวอาศัยอยู่ร่วมกับคนต่างด้าวที่เดินทางมาทำงานในราชอาณาจักรไทย (หัวหน้าครอบครัว) สำหรับการขยายระยะเวลาพำนักหลังเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ระยะเวลาอนุญาตให้พำนักจะเทียบเท่ากับหัวหน้าครอบครัว

6.วีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวไทย

ประเภทของวีซ่า :Non-Immigrant Visa

หมวดหมู่วีซ่า :O

ระยะอนุญาต : -

รายละเอียด :วีซ่าเข้าราชอาณาจักรไทยสำหรับคู่สมรสและผู้ติดตามชาวไทย

7.วีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว

ประเภทของวีซ่า :Non-Immigrant Visa

หมวดหมู่วีซ่า :O,A

ระยะอนุญาต : -

รายละเอียด :วีซ่าพิเศษสำหรับคนต่างด้าวที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงาน เมื่อยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ท่านจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นสามารถต่ออายุและขยายระยะเวลาได้ปีละหนึ่งครั้ง สามารถขอวีซ่าได้ที่ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่น
หากท่านกำลังมองหาบริษัทดำเนินการ visa สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด

ขอบคุณภาพจาก:Travel girl photo created by benzoix - www.freepik.comCity background photo created by 4045 - www.freepik.com

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail