ค้นหา
ตัวแทนจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายศพ

ตัวแทนจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายศพ

การเสียชีวิตของคนในครอบครัว หรือ คนที่เรารักนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวด และสามารถทำให้เราต้องจัดการกับกระบวนการการเสียชีวิต หนึ่งในสถานการณ์ที่ต้องพบเจอในช่วงนี้คือการจัดเตรียมสำหรับ การเคลื่อนย้ายศพ  ของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว การตั้งใจที่จะให้พวกเขามีการจัดการในทางที่เหมาะสม เป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต และญาติ  เป็นการช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายในวาระที่ยากลำบากเช่นนี้ ดังนั้น บทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอน แนวทางในการเตรียมการ จัดเตรียมสำหรับ  การเคลื่อนย้ายศพ อย่างถูกต้อง และ เป็นระเบียบ

การเสียชีวิตของคนในครอบครัว หรือ คนที่เรารักนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวด และสามารถทำให้เราต้องจัดการกับกระบวนการการเสียชีวิต หนึ่งในสถานการณ์ที่ต้องพบเจอในช่วงนี้คือการจัดเตรียมสำหรับ   การเคลื่อนย้ายศพ   ของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว การตั้งใจที่จะให้พวกเขามีการจัดการในทางที่เหมาะสม เป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต และญาติ  เป็นการช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายในวาระที่ยากลำบากเช่นนี้ ดังนั้น บทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอน แนวทางในการเตรียมการ จัดเตรียมสำหรับ   การเคลื่อนย้ายศพ   อย่างถูกต้อง และ เป็นระเบียบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

2. หากมีแพทย์เฉพาะทางที่รักษา

หากคนที่เสียชีวิตได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ติดต่อกับพวกเขาเพื่อขอรายงานการตรวจศพ และเอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็น

3. หากมีประกันชีวิต

หากผู้เสียชีวิตมีกรมธรรม์ประกันชีวิต ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบขั้นตอนในการเรียกร้องสิทธิ์ และรับค่าสินไหมทดแทน

ประกันชีวิต

4. เลือกสถานที่ และ การจัดการศพ

ตัดสินใจที่จะเคลื่อนย้ายศพไปที่ไหน หากคนที่เสียชีวิตมีความต้องการเฉพาะเจาะจง ควรทำตามนั้น เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับพิธีการศพ หากการรับศพ และ การเคลื่อนย้ายศพ ในที่สาธารณะ หรือ ที่มีคนมาก จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

5. แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทำการแจ้งให้คนในครอบครัว และ เพื่อน ทราบถึงวัน และสถานที่เคลื่อนย้ายศพ โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อื่นๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมรำลึกถึงคนที่เสียชีวิต

การจัดการศพ

6. การจัดทำเอกสาร

รวบรวมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือบันทึกโรคประจำตัว และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการทางทะเบียนที่จำเป็น

7. ความจำเป็นทางศาสนา หรือ ประเพณี

ถ้ามีความจำเป็นทางศาสนา หรือ ประเพณีที่ต้องปฏิบัติ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อให้ได้รับความเข้าใจในการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่

ความจำเป็นทางศาสนา

8. การจัดพิธีการ

เลือกประเภทของพิธีการที่เหมาะสม อาจจะเป็นพิธีศาสนา พิธีทางวัฒนธรรม หรือ แม้กระทั่งพิธีกรรมส่วนตัวที่ไม่ถูกประกาศเผยแพร่ ควรคิดถึงความประสงค์ของคนที่เสียชีวิต และความประสงค์ของครอบครัว

9. การรับแขก

แจ้งให้เพื่อน ญาติ และผู้ที่ต้องการมาร่วมงานพิธีทราบถึงรายละเอียด  ในวิธีการเข้าร่วมพิธีการ ควรทำการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้ร่วมงาน

การจัดพิธีการ

10. จัดทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณเพื่อ   การเคลื่อนย้ายศพ   เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาทางการเงินในระหว่างขั้นตอนการจัดการ

การนำเข้าศพและอัฐิ มีขั้นตอน และ เอกสารที่ได้กำหนดไว้ ตามกรมศุลกากร ดังต่อไปนี้ครับ 

สำหรับศพ และอัฐิของผู้ถึงแก่กรรมในต่างประเทศ ที่นำเข้ามาทางอากาศยานนั้น ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาเข้า หรือ ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

หลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

1. ผู้นำเข้ายื่นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เสียชีวิต
  • ต้นฉบับ หรือ สำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill)
  • ใบมรณะบัตรไทยซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการเสียชีวิต ระบุเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งออกโดยแพทย์ หรือ โรงพยาบาล ใบมรณะบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่นของประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ศุลกากร

2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการศุลกากร

จะตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยาน และอนุญาตให้วัตถุนั้นให้เข้ามาได้ โดยให้ผู้นำเข้าลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการรับสินค้า และต้องจัดให้มีสมุดบัญชี ลงทะเบียนควบคุม


การเตรียมการ และ จัดการเคลื่อนย้ายศพ ต้องกระทำในบรรยากาศที่ให้ความเคารพ และเข้าใจถึงสภาวะจิตใจของคนในครอบครัว การให้การสนับสนุน ความเข้าใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จะเป็นการสร้างความทรงจำที่ดี และเป็นที่นึกถึงของคนที่เสียชีวิต ซึ่งหากจะเป็นการดี ถ้าใช้บริการ   ตัวแทนจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายศพ   จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายศพ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
ย้ายศพ
ซึ่งทาง  บลู แอสซิสแท็นซ  เป็นตัวแทนจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายศพ โดยมีเครือข่าย และมีสำนักงานใหญ่คือ "Blue Ground Co., Ltd." (บริษัทท่องเที่ยว)นอกจากนี้ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่น เรายังมีบริการให้คำปรึกษา เช่น ตัวแทนยื่นขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ และตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานบริการ ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-661-7687-88  หรือ ที่ Email : [email protected] (งานช่วยเหลือทางการแพทย์)

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail