วีซ่า
Thai Company

Good Deal Visa Co., Ltd.

" ต้องการวีซ่า นึกถึง.. Good Deal Visa Co., Ltd. "
วีซ่า
Thai Company
“Good Deal Visa Co., Ltd.”

             มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต

             บริษัท กู้ด ดีล วีซ่า จำกัด เน้นการทำเอกสารทุกอย่าง ต้องสมบูรณ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร ขอวีซ่าต้องน่าเชื่อถือ บริการดำเนินการทุกอย่าง ทุกขั้นตอนด้วย ความตั้งใจและยินดี
ขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าบุตรติดตามบิดา - มารดา จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การันตี ด้วยจำนวนลูกค้ามากมาย

ข้อตกลงในการทำวิซ่า

             การดำเนินขอวีซ่า บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวิซ่า แต่ผลการพิจารณาวิซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละประเทศเท่านั้น

             กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่าแล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะ ดำเนินการแก้ไขและยื่นเอกสารให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าบริการของทางบริษัท ลูกค้าชำระเพียงค่าธรรมเนียมสถานทูตเองในครั้งต่อไป

* ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าดำเนินการแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนจากบริษัทได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขและบริการ

สถานที่
  • กรุงเทพมหานคร
ประเภทวิซ่า
  • TM30 การแจ้งเตือนการเข้าพักของชาวต่างชาติ
    วีซ่านักเรียน (วีซ่าการศึกษา)
    วีซ่าผู้ปกครอง
    วีซ่าแต่งงาน (วีซ่าครอบครัวไทยวีซ่าคู่สมรสไทย)