ค้นหา
การเปลี่ยนงานและออกจากงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การเปลี่ยนงานและออกจากงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ชาวต่างชาติที่ต้องการเปลี่ยนงานในประเทศไทย

หากต้องการเปลี่ยนงานในประเทศไทย ท่านต้องทราบถึงขั้นตอนการขอวีซ่าใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิธีการหนึ่งคือหลังออกจากงานแล้ว ท่านสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยไปก่อนเพื่อขอใบอนุญาตพำนัก (Non-Immigrant Visa “B”) ใหม่ และเปลี่ยนงานหลังจากเดินทางกลับเข้าประเทศอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ท่านสามารถดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนงานในประเทศไทยได้โดยท่านยังสามารถดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนงานภายในประเทศท่านไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ

หากท่านต้องการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนวีซ่าใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) โดยไม่เดินทางออกจากประเทศไทย ท่านต้องจัดเตรียมให้พร้อมล่วงหน้าเนื่องจากเวลาในการยื่นคำร้องมีจำกัด


ขั้นตอนการขอเปลี่ยนวีซ่า

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนวีซ่าในประเทศไทยมีดังนี้

  1. เตรียมเอกสารของบริษัทใหม่ให้เรียบร้อยก่อนลาออกจากสถานที่ทำงานปัจจุบันของท่าน
  2. ยกเลิกวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ปัจจุบัน
  3. ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาพำนักในใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าทำงานด้วยเอกสารของบริษัทใหม่ในขณะที่ระยะเวลาพำนักเดิมยังไม่สิ้นสุด

มีบางกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนภายในประเทศไทยได้ สำหรับท่านที่กำลังพิจารณาเปลี่ยนงาน หรือบริษัทที่กำลังพิจารณาจ้างงาน โปรดสอบถามขั้นตอนในการเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนงานหรือจ้างงาน เพื่อให้สามารถดำเนินขั้นตอนได้อย่างราบรื่นเมื่อเปลี่ยนงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่และบริษัทที่ท่านกำลังจะย้ายไปร่วมงานคือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ในกรณีที่ออกจากงาน เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่


ชาวต่างชาติที่ต้องการออกจากงานและการเดินทางกลับประเทศ

ในกรณีที่ออกจากงานหรือกลับไปประจำตำแหน่งที่ญี่ปุ่น ท่านต้องยกเลิกใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อนเสมอ หากเดินทางออกนอกประเทศโดยมิได้ดำเนินการยกเลิก ในอนาคตเวลาที่ท่านดำเนินขั้นตอนเพื่อเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย อาจเกิดปัญหาได้เมื่อมีการตรวจเทียบกับบันทึกในอดีต ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะออกจากงานหรือเดินทางกลับประเทศของตน โปรดดำเนินการยกเลิกให้เสร็จสิ้น
สำหรับขั้นตอนการยกเลิก เอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะถูกส่งคืนไปยังบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ ฝ่ายบริษัทจะเป็นผู้รายงานการยกเลิกต่อกระทรวงแรงงาน (ไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว) ส่วนการยกเลิกใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) ท่านต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม เพื่อยื่นเรื่องวันออกจากงานและดำเนินการยกเลิกต่อสำนักตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) ท่านจะต้องเดินทางออกนอกประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ณ ตอนที่ยื่นคำร้อง

ในกรณีที่ออกจากงาน นอกจากขั้นตอนการยกเลิกแล้ว ท่านควรขอรับหนังสือรับรองการทำงาน แบบฟอร์มสำหรับแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด. 91) และสำเนาใบอนุญาตทำงานจากนายจ้างคนสุดท้าย ท่านต้องใช้เอกสารเหล่านี้เมื่อดำเนินขั้นตอนยื่นเรื่องมาทำงานในประเทศไทยอีกครั้ง โปรดเก็บรักษาไว้ให้ดี
หากท่านกำลังมองหาบริษัทดำเนินการ visa สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด

ขอบคุณภาพจาก:World population photo created by freepik - www.freepik.comPerson writing photo created by katemangostar - www.freepik.com

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail