จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท ธนาพัฒน์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัท
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
บริษัท  ธนาพัฒน์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
                                    

             เป็นสำนักงานบัญชี ที่ได้ให้บริการด้านวิชาชีพ การจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมกับขยายงานให้บริการอย่างครบวงจร ในด้านต่างๆมากขึ้น อาทิ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และการเงิน รับทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี งานด้านการจดทะเบียนต่างๆ รวมถึงบริการเอ้าท์ซอร์ส (Outsource) 
             ปัจจุบันบริษัทฯ ของเราได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง ตลอดจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 12 ปี ผ่านการร่วมงานกับลูกค้าหลายร้อยราย บริษัท ธนาพัฒน์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)  จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานทางด้านรับทำบัญชีให้กับลูกค้าอยู่ตลอดระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ 
             นอกจากนี้เราจะยังเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงระบบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระความกังวลเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษี นำเวลาไปมุ่งหารายได้เพิ่มเข้าสู้กิจการ
จดทะเบียนบริษัท
                                    

 • จดทะเบียนสมาคม
 • จดทะเบียนมูลนิธิ
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนการค้า
 • จดทะเบียนบริษัท


รับทำบัญชี
รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี

รับทำบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
บริการรับตรวจสอบบัญชี
                                    

 • บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่
 • บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ภาษีอากร (TA) สำหรับห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก
 • ตรวจสอบบัญชี – งบการเงิน โดยทีมงาน “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) ที่ได้มาตรฐาน
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
 • จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์
บริการปิดงบการเงิน (Annual closing)
                                    

              ทุกๆ สินปี 31 ธันวาคม นิติบุคคลจะต้องปิดงบการเงิน เพื่อ นำส่ง กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีระยะเวลากำหนดรับงบการเงิน หากยื่น เกินกำหนด ก็จะก่อให้เกิด ค่าปรับต่างๆ และยังส่งผลกระทบด้านอื่น ตามมา เช่น บางบริษัท อาจจะเป็นต้องใช้งบการเงินในการยืมกู้สินเชือต่างๆ หรือใช้ประมูลงานราชการซึ่งจำเป็นต้องใช้งบการเงิน ประกอบ ดังนั้น 

              บริษัท ยินดีที่จะให้บริการ ปิดงบการเงินให้กับ นิติบุคคล เช่น  นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลหมู่บ้าน ฯลฯ การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ใบทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) หน้าที่การยื่น แบบแสดงรายได้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้ ให้ยื่น ภายในสินเดือน มีนาคม ของทุกปี ซึ้งของดีคือ ผุ้ประกอบการสามารรถใช้เอกสารการเสียภาษี เป็นเอกสารประกอบการยืมกู้ของสินเชือได้ เพราะสถาบันการเงินจะขอหลักฐานที่แสดงว่ามีรายได้

บริการให้คำปรึกษา ปัญหาการปิดงบการเงิน
1.  บุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้าน / ปี
2.  ได้รับจดหมายตรวจสภาพกิจการ
3.  มีจดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4.  มีจดหมายติต่อจากกรมสรรพากร
5. เป็นตัวแทนชี้แจงเรื่องภาษี แทนผู้ประกอบการ
6.  ไม่ปิดงบการเงินหลายปี
7. ตั้งแต่เปิดมาไม่เคยยืนงบการเงินเงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ