จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท พินิจนันท์ จำกัด

บริการจดทะเบียนธุรกิจ
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
บริษัท พินิจนันท์ จำกัด 


              ก่อตั้งเมื่อ 9 มิถุนายน 2535 โดยให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี งานวางระบบบัญชีและเอกสาร งานประกันสังคม จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป รับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดโดยให้บริการ ปฏิบัติงานด้วย วิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและคุ้มค่าบริการอย่างแท้จริง

บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
              ให้คำปรึกษา แนะนำ การประกอบธุรกิจ ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุด สำนักงานฯ ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่จดทะเบียนไว้แต่เริ่มแรก จนกระทั่งถึง จนเลิกและเสร็จชำระบัญชี ให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

-จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า
-จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
-จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น
 » แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ
 » เพิ่มทุน ลดทุน
 » แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 » ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
 » เพิ่ม ลด สาขา
 » เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น ฯลฯ
-จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
-จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อกรมสรรพากร 
บริการด้านบัญชี
บริการด้านบัญชี
-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
-ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชี
-วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี
-บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
-จัดทำสมุดบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
-จัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินหมายเหตุประกอบ งบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
-จัดทำแบบ สบช.3,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริการด้านภาษี
บริการด้านภาษี
จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการพร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้  
 -ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
» แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ (พนักงาน) หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
» แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
» แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
» แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าพิ่ม (ภ.พ.30)
 -จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 -จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
» จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมนำส่งแบบแสดงรายการภาษี เงินได้  นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
» คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
» จัดทำและยื่นแบบสรุปเงินเดือน ค่าจ้างประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
-เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ ในกรณีที่สรรพากรเชิญพบ

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ