จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท ชัยโชคการบัญชี จำกัด

บริการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
เงื่อนไขและบริการ
081-352-4899
บริษัท ชัยโชคการบัญชี จำกัด 

               เป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี  งานทะเบียนต่าง ๆ และนำส่งงบการเงินให้แก่ธุรกิจทุกแขนง ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและครอบคลุมไปจนถึงขนาดใหญ่   บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชี มากกว่า  5 ปี โดยผู้จัดทำบัญชีที่มีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับ   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และบริหารงานโดยผู้ที่มีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัทฯ มีทีมงานผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร และมีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


บริการด้านการเงิน (บริการจัดทำบัญชี)
 • บัญชีบริษัทจำกัด  
 • บัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 • บัญชีร้านค้า  
 • บัญชีอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

บริการด้านภาษีอากรและประกันสังคม
 • บริการจัดทำและยื่นแบบภาษี
 • บริการจัดทำและยื่นประกันสังคม
 • บริการวางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ
บริการวางระบบบัญชี
 • บริการวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์กร
 • บริการวางระบบส่วนงานย่อย เช่น ระบบขาย ระบบซื้อ และระบบสินค้าคงเหลือ
ด้านงานทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุคคล และร้านค้า
 • บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านทะเบียนต่าง ๆ
 • บริการจดเลิกกิจการและชำระบัญชี
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการขอมีเลขแระจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการขึ้นทะเบียนสังคม
 • บริการงานทะเบียนอื่น ๆ
บริการงานที่ปรึกษา
 • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
 • บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี
 • บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการวางแผนควบคุมธุรกิจ

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ