บทความการตลาด

เรื่องราวดีๆ ที่เราคัดสรรมาบอกคุณ

ค้นหา
หน้าที่ของการตลาดมีอะไรบ้าง
 • 31-05-23
 • 3422

หน้าที่ของการตลาดมีอะไรบ้าง งานการตลาดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแคมเปญ เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ทราบกันดีว่า งานการตลาดนั้น มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานด้านนี้ ต้องมีไหวพริบ และติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ จึงจะสามารถก้าวนำคู่แข่งไปได้ งานด้านการตลาดแบ่งออกเป็นหลายบทบาท และหน้าที่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ วางแผนการตลาด การโฆษณา การโปรโมท การวางแผนจัดแสดงงาน การพัฒนาสินค้า ไปจนถึงการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แผนกการตลาด ของแต่ละบริษัท จะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับความต้องการพัฒนาตัวสินค้าของแต่ละบริษัทว่ามีมากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานการตลาด งานการตลาดส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย นักการตลาด ต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ดี และรัดกุมยิ่งขึ้น การที่จะเป็นนักการตลาดมืออาชีพได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะนักการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบ 2. ผู้ทำงานด้านการตลาด ต้องรู้จักตัวสินค้า และลูกค้าเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ทำงานด้านนี้ ต้องเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูล เพื่อเรียนรู้ความได้เปรียบเสียเปรียบ 3. วางแผนการตลาดอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจนำสินค้าออกสู่ตลาด ติดตามข่าวสารทางด้านการตลาดอยู่เสมอ 4. เป็นนักคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แผนการตลาดของตนเองประสบผลสำเร็จ เราอาจจะต้องลองวิเคราะห์แผนการตลาดของสินค้าอื่นดูบ้าง หน้าที่ของการตลาดมีอะไรบ้าง งานการตลาดเป็นการเรียนรู้ เพื่อศึกษาสภาพการตลาดโดยรวม อาจจะเริ่มจากการวางแผน ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดนิทรรศการส่งเสริมการแสดงสินค้า วางแผนส่งเสริมสินค้าร่วมกับ ผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลรายชื่อลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ก่อนทำรายงานสรุปให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ งานด้านการตลาดอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง แล้วแต่หน่วยงานหรือองค์กร หรืออาจจะแตกต่างกันตามตัวสินค้า แต่งานด้านการตลาดมีลักษณะร่วมกัน ดังนี้ 1. ผู้ทำงานด้านการตลาด ต้องรู้จักเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ 2. วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ 3. วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ 4. ปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 5. วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า 6. ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา สรุป นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ บางครั้งต้องมีจินตนาการอยู่บ้าง หรืออาจต้องคิดให้ลึก และรอบด้านมากขึ้น มองข้ามความเป็นไปไม่ได้ดูบ้าง เพราะบางครั้ง การลองคิดนอกกรอบของการตลาดเดิม ๆ ก็อาจจะทำให้เราสามารถชักชวนคู่แข่งขัน ให้มาเป็นลูกค้าของเราได้อย่างไม่รู้ตัว อ้างอิง https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-marketing-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด , รับทำ SEO, จ้างทำ SEO, รับทำเว็บไซต์

สื่อออนไลน์ คืออะไร
 • 31-05-23
 • 3360

สื่อออนไลน์ คือ สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเรื่องราว เนื้อหา ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวีดิโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้จะทำผ่านทาง Internet และนิยมใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายออนไลน์ หรือเป็นการบริการที่เชื่อมโยงคนหลายคนเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พัฒนาการและชนิดของสื่อออนไลน์ นับแต่มีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ทำให้เกิด เว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและนำเสนอเนื้อหาได้ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เช่น ในปี1997 Six Degrees.com เป็นเว็บไซต์แรกที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีให้บริการ และตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมา ได้มีการสร้างและขยายจำนวนสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดกว้างแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเฉพาะกลุ่มผู้สนใจเฉพาะด้าน เช่น Friendster และ Hubculture ต้นทศวรรษ 2000 สื่อสังคมออนไลน์มี การขยายตัวการใช้งานหลากหลายมากขึ้น บางสื่อมีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่น Facebook ในเดือนกันยายน 2560 พบว่า มีจำนวนผู้ใช้ทั่วโลก 1.19 พันล้านคน Twitter เดือนกันยายน 2560 มีจำนวนผู้ใช้ มากกว่า 230 ล้านคน เป็นต้น สื่อออนไลน์เปลี่ยนโลก และอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social media หรือ Social Network) ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter, Google+, Instagram, YouTube และอื่น ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงกว้างต่อระบบการสื่อสาร ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเวลา สถานที่และอุปกรณ์ นำพาให้พี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายมาพบปะเจอะเจอกัน ทำให้คนที่ไม่ชอบหรือไม่รู้จักการใช้สมาร์ทโฟนหันกลับมาเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้มากขึ้น อาจเรียกได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้ก้าวเข้ามาเปลี่ยนโลกแห่งการสื่อสารใบนี้เลยทีเดียว ในส่วนขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรจากคนภายนอก อันเนื่องมาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้สังคมออนไลน์ก็ไม่ต่างจากสังคมของโลกความเป็นจริง ที่มีทั้งคนดี คนไม่ดี มีข่าวลับ ข่าวลวง มีสิ่งยั่วยุ มอมเมา อีกทั้งการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเป็นไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารในด้านลบ ซึ่งหากมันเกิดขึ้นกับองค์กรของเราแล้วคงเป็นเรื่องยากที่แก้ไข จึงทำให้ปัจจุบันมีองค์กรหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจในการวางกรอบแนวทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ให้กับบุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความสุขและปลอดภัย บทสรุป บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่อาจ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ไปตามกระแสความนิยมของกลุ่มผู้ใช้ กลุ่มต่างๆ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและ ข้อด้อย รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ อาญากรรมคอมพิวเตอร์และความมั่นคง ทั้งในแง่ บวกและแง่ลบ แต่หากนําข้อดีและผลที่เกิดขึ้นในแง่ดีมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลจากหน่วยงานราชการสู่ สาธารณะ และลดข้อด้อย รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันผลด้านลบมิให้เกิดขึ้น สื่อสังคมออนไลน์จะเป็น อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนสื่อหลักที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดีสร้างโอกาสให้หน่วยงานราชการ สามารถสื่อสารกับสาธารณะ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น อ้างอิง http://www.thaiall.com/socialmedia/ https://library.wu.ac.th/km/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97/ https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/it/1313/ http://pitikanwisetdi.blogspot.com/2016/11/blog-post.html keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด , รับทำ SEO, จ้างทำ SEO, รับทำเว็บไซต์

สื่อโฆษณามี กี่ ประเภท อะไรบ้าง
 • 06-06-23
 • 1686

สื่อโฆษณามี กี่ ประเภท อะไรบ้าง ปัจจุบันชีวิตประจำวันของเรานั้นแทบจะเห็นโฆษณากันอยู่เกือบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบนจอทีวี จอมือถือ หรือตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากสื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรที่ทำธุรกิจ เพราะการโฆษณามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจและทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก สื่อโฆษณา คืออะไร สื่อโฆษณา หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทหรือมีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ไปยังกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้สื่อโฆษณานั้นๆจะเกิดประโยชน์หรือประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สื่อแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายด้วย ความสำคัญของสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาในปัจจุบันเกิดขึ้นด้วยหลายจุดประสงค์ เช่น เน้นย้ำให้เห็นถึง จุดดี จุดเด่น เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เป็นต้น ดังนั้นความสำคัญของสื่อโฆษณาจึงมีฐานะเป็นสื่อสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1.สร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของสินค้าและบริการ หรือประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง 2.สร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้า บริการหรือต้องการนำไปทดลองและปฏิบัติตาม 3.สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวสินค้าและบริการ หรือมั่นใจภูมิใจในองค์กร 4.สร้างการตอกย้ำความทรงจำของผู้บริโภคหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายให้จดจำสินค้า บริการ หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ ประเภทของสื่อโฆษณา แบ่ง เป็นประเภทต่าง ๆ ได้เป็น 4 ประเภท คือ 1.สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ (Print Media) เป็นการสื่อโฆษณาโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความคิดสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปสู่ประชาชน มีด้วยกันหลากหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือการใช้สินค้า แบบตัวอย่างสินค้า (catalogs) เป็นต้น ซึ่งสื่อประเภทนี้ก็เป็นหนึ่งในประเภทของสื่อโฆษณายุคแรกเริ่มด้วย 2.สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (broadcasting media) เป็นการโฆษณาโดยการใช้เสียง ภาพ หรือตัวหนังสือ ได้แก่ โฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ 3.สื่อโฆษณาออนไลน์ สื่อโฆษณาประเภทที่มาแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน มีทั้งแบบภาพนิ่งที่สื่อสารด้วยรูปภาพและตัวหนังสือ หรือแบบภาพเคลื่อนไหวที่ครบไปด้วยภาพและเสียง ซึ่งสื่อโฆษณาออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเนื่องด้วยคนเริ่มใช้สื่ออย่างโทรศัพท์มือถือที่เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 4.สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ เป็นสื่อโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เช่น สื่อที่โฆษณาสำหรับติดตั้งเฉพาะกับสถานที่ต่างๆ สื่อโฆษณานอกสถานที่อย่างป้ายโฆษณาขนาดต่างๆ โฆษณาที่ติดตามรถที่ใช้สำหรับคมนาคม เป็นต้น สรุป สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจ เพราะเป็นสื่อที่มีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารสื่อสารเรื่องราวเหล่านั้นไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของธุรกิจที่หวังผลกำไรหรือเป็นงานบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ได้ โดยที่ประเภทและบริษัทที่รับทำโฆษณาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและกาลเวลา มีการปรับตัวให้เหมาะสมและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเช่นกัน อ้างอิงhttps://mrmeestudio.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด , รับทำ SEO, จ้างทำ SEO, รับทำเว็บไซต์

At-Once ทำการตลาดอย่างไร?
 • 27-04-23
 • 1498

2. At-Once ทำการตลาดยังไง ในปัจจุบัน หากเรามีธุรกิจแต่ไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์ หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ นับว่าพลาดมาก เพราะ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เน้นการค้นหาผ่าน search engine หรือเรียกภาษาที่เข้าใจง่ายว่า ค้นหาใน Google คือ การเข้าเว็บไซต์ Google แล้วค้นหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการ ใครที่ติดอันดับอยู่บน Google ไม่ว่าจะลำดับใดก็ตาม ถือว่าเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้เจอเราทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น การทำการตลาดหรือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง At-Once เราให้บริการทำการตลาดออนไลน์ให้แก่ลูกค้า โดยเรามีทีมงานมืออาชีพ ในด้านการทำการตลาด โปรแกรมเมอร์/เขียนเว็บไซต์ เขียนรีวิว/บทความ และทีมกราฟฟิก ซึ่งทีมทั้งหมดจะช่วยกัน support การทำงานในด้านการตลาด ทีมการตลาด มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการซื้อโฆษณาผ่าน Google หรือที่เรียกว่า Google Ads ทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามแผนธุรกิจ เพิ่มช่องทางการมองเห็นให้กับธุรกิจของท่าน ทีมโปรแกรมเมอร์/เขียนเว็บไซต์ บริษัท At-Once ให้บริการสร้าง Company Profile ให้กับเจ้าของธุรกิจ ซึ่ง ทางทีมโปรแกรมเมอร์เป็นทีมที่พัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ไปในทางที่ดี ไม่ติดขัดในการเข้าเว็บไซต์ ทีม Content เป็นทีมที่สำคัญเพราะ การเขียนรีวิว/บทความนั้น ทำให้เกิด Traffic และ BackLink ไป-มาระหว่างเว็บไซต์ซึ่ง Google ให้ความสำคัญกับบทความที่มีเนื้อหาตรงกับธุรกิจที่กล่าวถึง และ BackLink นั้นทำให้คะแนนเว็บไซต์ดีขึ้น ส่งผลให้ติด SEO เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทีมเขียนรีวิว/บทความนี้ เราจะเขียนให้กับลูกค้าที่ใช้บริการกับ At-Once เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์หลักและCompany Profile ที่ฝากไว้กับ At-Once ติดในส่วนของ SEO ทีมกราฟฟิก ค่อยสนับสนุนการสร้างรูป ออกแบบ ให้กับทีมContent เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน การมีรูปภาพที่สวยงาม ทำให้ Content นั้น น่าดึงดูดมากขึ้น โดยรวมแล้ว At-Once ทำการตลาดมุ่นเน้นไปที่ การซื้อสื่อบน Google และ การสร้าง Content สนับสนุนให้ติด SEO เพื่อให้เจ้าของธุรกิจที่ใช้บริการกับทาง At-Once ได้รับการตอบรับจากลูกค้าและมีตัวตนบน perform ออนไลน์ในระยะยาว อยากปรึกษาเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ หารูป คนทำงานเป็นทีม ใส่ประกอบ สามารถติดต่อ AT-Once เข้ามาได้เลย ทางบริษัท มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา หรือสามารถเข้าไปดูการบริการของเราได้ที่ บริการของเรา Keyword บริษัท marketing, โปรโมทเว็บไซต์, seo , โปรโมทเว็บ, โปรโมทสินค้าออนไลน์, รับโปรโมทเว็บ, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับทำseoโปรโมทเว็บไซต์, รับโปรโมทเว็บไซต์ขึ้นหน้าแรกgoogle, รับทำการตลาด, รับทำการตลาดออนไลน์, รับโปรโมทสินค้า, โฆษณาเว็บ, โฆษณาสื่อออนไลน์, โฆษณาตลาดออนไลน์, เว็บโปรโมทสินค้า, เว็บโปรโมท, เว็บไซต์โปรโมท, การโปรโมทเว็บไซต์, จ้างทำโฆษณา, จ้างโปรโมทเว็บ, จ้างโปรโมทเว็บไซต์, thaigetlink, marketing online At-Once เราให้บริการทำการตลาดออนไลน์ให้แก่ลูกค้า โดยเรามีทีมงานมืออาชีพ ในด้านการทำการตลาด โปรแกรมเมอร์/เขียนเว็บไซต์ เขียนรีวิว/บทความ และทีมกราฟฟิก ซึ่งทีมทั้งหมดจะช่วยกัน support การทำงานในด้านการตลาด

ทำยังไงให้บริษัทเป็นที่รู้จัก
 • 08-05-23
 • 1256

ทำยังไงให้บริษัทเป็นที่รู้จัก ในปัจจุบัน มี “อายุน้อยร้อยล้าน” กันเยอะมาก แต่น้อยมากที่เจ้าของกิจการเหล่านั้น จะพูดถึงในด้านที่เค้าเคยล้มเหลวมาก่อนที่จะประสบผลสำเร็จ ซึ่งส่วนมากจะออกมาบอกแค่ในส่วนเดียว คือส่วนที่สำเร็จแล้ว อยากรู้ไหมว่า ทำไมถึงเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นถึงไม่บอกในส่วนที่ล้มเหลว เพราะ อาจจะกลัวเสียหน้า หรือ เหตุผลบางประการ แต่สิ่งที่เราจะ Focus คือ คนที่ประสบความสำเร็จ เค้าทำกันยังไง “ทำยังไงให้บริษัทเป็นที่รู้จัก” ซึ่งการเป็นที่รู้จักจะนำไปสู่การปิดยอดการขาย การได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่ม หรือ การที่ทำให้บริษัทเติบโตขึ้น ในกรณีที่ธุรกิจเราเป็น ธุรกิจประเภทค้าขาย นั่นคือการทำให้สินค้าของเรา “ขายได้” แต่จะทำอย่างไรให้สินค้าเราขายได้ คงต้องเริ่มจากคำถามที่ว่า “แล้วจะทำอย่างไรให้คนรู้จักสินค้าเรา” โดยหลักการ (ที่บริษัทใหญ่ ๆ เขาทำกัน) เบื้องต้นก่อนที่จะออกสินค้ามาเป็นรูปเป็นร่างนั้นนักธุรกิจเขามักจะวางแผนเรื่องของ “การโฆษณาประชาสัมพันธ์” เพื่อให้คนได้มีโอกาสได้รู้จักสินค้าเหล่านั้นกันก่อน แล้วประชาสัมพันธ์เขาทำกันอย่างไร !!! สำหรับ SMEs เมื่อก่อนอาจจะใช้วิธีการทำ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประกาศ นิตยสาร เท่าที่พอจะมีงบประมาณทำได้ หากเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะใช้สื่อ วิทยุ หากมีงบประมาณมากขึ้นไปอีกก็ลง TV เขาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นาทีกันเป็นแสน ๆ เรียกได้ว่า SMEs ยากที่จะเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์เหล่านี้ครับเพราะงบน้อย ทว่าในปัจจุบัน….การเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาด เรามีเท่ากันครับ ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ บริษัทระดับมหาชน นั่นก็คือ Internet และ Social Media เรียกได้ว่า บริษัทใหญ่มีเว็บ เราก็มีเว็บได้ บริษัทใหญ่มีแฟนเพจ เราก็มีแฟนเพจได้ บริษัทใหญ่ลงโฆษณาได้ เราก็ลงโฆษณาได้ (แม้จะน้อยกว่า) เอาหละ เมื่อเครื่องมือเรามีเท่ากัน จะมัวรีรออะไร จัดงบประมาณมาทำการประชาสัมพันธ์ บอกเล่าเรื่องราว สินค้า บริการ ให้คนได้รู้จัก ได้เห็น ให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งทำให้คนได้รู้จักเร็วนั่นหมายถึงโอกาสในการขายก็ตามมา จะใช้สื่อไหนดีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด (และเร็วด้วยนะ) เมื่อรู้แล้วว่า การโฆษณาเป็นสิ่งที่ “ต้องทำ” (ไม่ใช่แค่ทางเลือก) แล้วเราควรจะใช้สื่อไหนจึงจะเข้าถึงลูกค้าได้มากและเร็ว ถ้าเราลองสังเกตนักธุรกิจที่พอมีเงินทุนหน่อยเขามักจะใช้สื่อที่จะเป็น “บันได” เพื่อทำให้เขาหรือสินค้าของเขาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น หลายคนเลือกที่จะพาตัวเองไปออกรายการ TV เช่น อายุน้อยร้อยล้าน , woody เกิดมาคุย หรือรายการที่เกี่ยวกับธุรกิจ เส้นทางสร้างอาชีพ ฯ อะไรก็ว่าไป ผมเรียกช่องทางเหล่านี้ว่า “สะพานดาว” แต่คุณอาจจะต้องมีความสำเร็จในระดับหนึ่ง มีเงินทุนในระดับหนึ่งจึงจะก้าวไปสู่บันไดเหล่านี้ได้ เรามาดูสื่อช่องทางโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง 1. Facebook Ads จุดเด่นของ Facebook Ads Facebook Ads สนับสนุน Cross-media platform หรือก็คือแบรนด์จ่ายเงินซื้อโฆษณาผ่าน Facebook Manager และแบรนด์สามารถควบคุมโฆษณาให้แสดงผ่านทั้ง Facebook, Instagram, Messenger รวมไปถึง Audience Network อื่นๆ ด้วย Facebook Ads มีระบบ Automation สำหรับคนที่พึ่งเริ่มยิงโฆษณาผ่าน Facebook Ads Manager หรือถ้าเชี่ยวชาญแล้วสามารถ Custom แคมเปญได้ด้วยตัวเอง Facebook Ads ช่วยเจาะกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงผ่าน Custom Audience ที่สามารถลงรายละเอียดได้ยิบย่อยเพื่อยิงให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การ Retarget ไปยังกลุ่ม ลูกค้าเดิมก็สามารถทำได้ จุดด้อยของ Facebook Ads Facebook Ads มีนโยบายในการลงโฆษณาที่เข้มงวด ถ้าทำผิดกฎอาจะถูกแบนได้ Facebook Ads มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดจำเป็นต้องคอย update ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 2. Google Ads จุดเด่นของ Google Ads Google Ads สามาถเจาะกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจนและแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ Google Ads มี Google Dispay Network ที่เป็นพาร์ทเนอร์ครอบคลุมทั่วโลก Google Ads ทำงานแบบระบบ Bid ที่แบรนด์จะจ่ายเงินต่อเมื่อมีคนคลิ๊กเข้าเว็บไซต์ จุดด้อยของ Google Ads Google Ads มีการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อนต้องเรียนรู้และต้องทำการ Research Keyword อย่างละเอียดและเพิ่ม Negative Keyword ให้เพียงพอก่อนทำการลงโฆษณาเพื่อให้มั่นใจว่า Google Ads จะแสดงผลโฆษณาให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย 3. Tiktok Ads จุดเด่นของ Tiktok Ads Tiktok Ads เปิดพื้นที่ให้แบรนด์ที่อยากใช้ความสร้างสรรค์ของตัวเองมาโปรโมทสินค้าและบริการ รวมถึงยังให้โอกาสเหล่า Creator ร่วมสร้าง UGC ของตัวเองช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ออกเป็นวงกว้าง Tiktok Ads คือ Social Media ที่ไม่เป็นรองแอปพลิเคชันอื่นเลย ไม่ว่าจะจำนวนผู้ใช้งานหรือจำนวนผู้ดาวน์โหลดก็มีเยอะพอกับแอปยักษ์ใหญ่ตัวอื่น มีโอกาสสูงที่จะมีคนมารู้จักหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางนี้ จุดด้อยของ Tiktok Ads Tiktok Ads ไม่เหมาะกับแบรนด์ที่มีงบโฆษณาจำกัดหรือไม่สามารถยืดหยุ่นได้ เพราะมีราคาค่อนข้างแพงโดยเฉพาะโฆษณารูปแบบ Takeover Tiktok Ads ไม่เหมาะกับโฆษณาที่ต้องใช้ Text หรือรูปภาพที่เยอะเกินไป Tiktok อาจะไม่ใช่ทางเลือก ถ้าแบรนด์ไม่ได้มีความตั้งใจจะโปรโมทโฆษณาผ่านรูปแบบวิดีโอ 4. Instagram Ads, จุดเด่นของ Instagram Ads Instagram Ads ทำงานผ่าน Facebook Ads Manager ซึ่งแบรนด์ที่มีการสร้างแคมเปญผ่านทั้งสองช่องทางโฆษณาออนไลน์นี้สามารถติดตามและดูแลการทำงานได้จากที่เดียว Instagram Ads ให้โอกาสแบรนด์แสดงความเป็นตัวของตัวเองผ่าน Visual เป็นพื้นที่ที่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการผ่านรูปภาพและวิดีโอได้อย่างเต็มที่ Instagram Ads มีลูกเล่นเยอะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับ Hashtag ดังระดับโลกหรือเจาะกลุ่มเป้าหมาย หรือแม้แต่การสร้าง Interaction กับลูกค้าบน Story ผ่านฟีเจอร์ Question หรือ Poll Instagram Ads เปิดโอกาสให้แบรนด์ร่วมเป็น Partner กับเหล่าคนดัง จุดด้อยของ Instagram Ads Instagram Ads มีผู้ใช้งานที่ค่อนข้างจำกัด เพราะว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 18-34 ปี ในขณะที่ช่วงอายุอื่นมีน้อยกว่ามาก ดังนั้น Instagram อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ใช่สำหรับแบรนด์ที่ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุนี้ Instagram Ads ไม่เหมาะกับการโฆษณาที่เน้นใช้ข้อความหรือตัวอักษรที่เยอะ แถมยังไม่สามารถใส่ลิงก์ไว้ใน Caption ด้วย Instagram Ads อาจเหมาะแค่บางอุตสาหกรรมที่เน้น Visual มากกว่าธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการที่ซับซ้อน เช่น ธุรกิจ B2B แต่ยังสามารถใช้ช่องทางนี้สร้าง Awareness ของแบรนด์ได้อยู่ 5. Twitter Ads, จุดเด่นของ Twitter Ads Twitter Ads มีการแบ่ง segmentation ที่ละเอียดทำให้เป้าหมายของโฆษณาแบรนด์แคบลงและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยที่แบรนด์สามารถเลือก Keyword ในการทำโฆษณาได้และเลือก Objective ของโฆษณาได้เช่นเดียวกัน Twitter Ads คือพื้นที่ที่แบรนด์สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ผ่านการใช้แฮชแท็กและนี่คือช่องทางออนไลน์ที่ผู้คนปฏิสัมพันธ์กับเทรนด์ในช่วงนั้นได้ดีที่สุด จุดด้อยของ Twitter Ads Twitter Ads มีการติดตามผลการดำเนินงานของโฆษณา แต่อาจจะยังไม่ละเอียดเท่า Facebook หรือ Google Ads Twittter Ads อาจจะไม่เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการให้โฆษณาอยู่บนหน้าไทม์ไลน์เป็นเวลานาน เพราะว่าเป็นช่องทางออนไลน์ที่ Timeline ไหลเร็วไปตามเทรนด์ ณ ขณะนั้น Twitter Ads เป็นการโฆษณาที่คำนวณ ROI (Return On Investment) ได้ยาก 6. LinkedIn Ads, จุดเด่นของ LinkedIn Ads LinkedIn Ads ใช้งานง่ายและสามารถสร้างโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว LinkedIn Ads มีรูปแบบของโฆษณาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนิ่งหรือวีดีโอก็สามารถเลือกใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างอิสระ LinkedIn Ads มีโฆษณาแบบพิเศษสำหรับช่องทางนี้เท่านั้นนั่นก็คือการส่งโฆษณาผ่านทางข้อความไปหากลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลได้ จุดด้อยของ LinkedIn Ads การสร้างโฆษณาผ่าน LinkedIn Ads จะต้องมีงบประมาณขั้นต่ำประมาณ 300 บาทต่อวัน อาจจะไม่เหมาะกับแบรนด์ที่มีงบประมาณน้อยหรืองบประมาณไม่สามารถยืดหยุ่นได้ LinkedIn Ads อาจเข้าถึงกลุ่ม Audience ได้ไม่หลากหลายในประเทศไทยและเหมาะกับการใช้งานแค่บางอย่าง เช่น Recruitment หรือ Lead Generation สำหรับ B2B 7. LINE Ads platform, จุดเด่นของ Line Ads Platform LINE มีผู้ใช้งานกว่า 49 ล้านคนและมีโอกาสที่จะมีผู้พบเห็นหรือเข้าชมโฆษณาสูงขึ้น LINE มีทีมซัพพอร์ตเป็นคนไทย สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ จุดด้อยของ LINE Ads Platform LINE คือแอปพลิเคชันที่ผู้คนมักจะใช้ chat กันมากที่สุด ดังนั้นโอกาสที่พวกเขาจะเข้าไปหน้าอื่นๆ นอกเหนือจากหน้า Chat จะน้อยลง แบรนด์ที่ซื้อโฆษณาผ่าน LINE Ads Platform ด้วยตนเองไม่สามารถเลือกวัตถุประสงค์บางข้อได้จำเป็นต้องพึ่งพาเอเจนซี่ 8. YouTube Ads, จุดเด่นของ YouTube Ads YouTube Ads เป็นช่องทางโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะกับการนำเสนอคอนเทนต์แบบวิดีโอ YouTube Ads ทำงานผ่าน Google Ads และแบรนด์สามารถวัดผลได้จากที่เดียวเลย จุดด้อยของ YouTube Ads สำหรับการทำ YouTube Ads นั้นแบรนด์ต้องลงทุนในการสร้างวิดีโอ YouTube Ads อาจมีข้อจำกัดในเรื่อง Targeting ซึ่งแบรนด์ต้องทำความเข้าใจก่อนใช้งาน 9. Shopee Ads จุดเด่นของ Shopee Ads Shopee Ads มีระบบที่คล้ายคลึงกับ Google Ads ดังนั้นถ้ามีประสบการณ์อาจจะไม่ใช่เรื่องยากมาก Shopee Ads เน้นการทำ Native Ads ที่สามารถกลมกลืนโฆษณาไปกับหน้า Timeline ได้ จุดด้อยของ Shopee Ads Ad Rank ขึ้นอยู่กับจำนวนราคาประมูล Keyword อาจะไม่เหมาะกับแบรนด์ที่มีงบจำกัด 10. Lazada Ads จุดเด่นของ Lazada Ads Lazada Ads มีการทำงานคล้าย Google Ads ที่สามารถจ่ายเงินเพื่อทำ Search Ads รวมถึง Display Ads ภายนอก Lazada Ads แบบ Partner Promotion จะไม่คิดเงินจากการคลิก แต่จากการซื้อขาย ทำให้แบรนด์ไม่ต้องเสียเงินหลายต่อ จุดด้อยของ Lazada Ads Search Ads บน Lazada อาจไม่เหมาะกับแบรนด์ที่มี Budget จำกัดหรือไม่สามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งทั้งหมดก็มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง พื้นที่เหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนเครื่องช่วยกระจาย awareness ให้กับแบรนด์ ดังนั้นก่อนการเลือกจ่ายเงินเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการนั้น แบรนด์จำเป็นต้องรู้ว่าสินค้าและบริการของตัวเองคืออะไรและกลุ่มลูกค้าของแบรนด์คือใคร มีพฤติกรรมอย่างไร มักจะอยู่ในพื้นที่ออนไลน์แบบไหน คำถามเหล่านี้จะช่วยให้แบรนด์สามารถวาดภาพของธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถสร้างแคมเปญที่ไปถึงกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริงเพราะว่ากลยุทธ์คือคือกำลังหลักของการทำธุรกิจ แหล่งข้อมูล Taokaemai.com แหล่งข้อมูล contentshifu.com Keyword บริษัท marketing, โปรโมทเว็บไซต์, โปรโมทเว็บไซ, โปรโมทเว็บ, โปรโมทสินค้าออนไลน์, รับโปรโมทเว็บ, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับทำseoโปรโมทเว็บไซต์, รับโปรโมทเว็บไซต์ขึ้นหน้าแรกgoogle, รับทำการตลาด, รับทำการตลาดออนไลน์, รับโปรโมทสินค้า, โฆษณาเว็บ, โฆษณาสื่อออนไลน์, โฆษณาตลาดออนไลน์, เว็บโปรโมทสินค้า, เว็บโปรโมท, เว็บไซต์โปรโมท, การโปรโมทเว็บไซต์, จ้างทำโฆษณา, จ้างโปรโมทเว็บ, จ้างโปรโมทเว็บไซต์, thaigetlink, marketing online, โฆษณาบน Google, โฆษณาบน Facebook, โฆษณาบน Line , รับทำโฆษณา Line , โฆษณาบน youtube, youtube ads, google ads , facebook ads, line ads, Lazada Ads, Shopee Ads, Instagram Ads

วัตถุประสงค์ของการทำ Online Marketing มีอะไรบ้าง
 • 08-06-23
 • 1033

วัตถุประสงค์ของการทำ Online Marketing มีอะไรบ้าง การทำ Online Marketing เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากคนไทย 75% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศใช้ Social Media กันมากขึ้น ซึ่งการทำการตลาดแบบออนไลน์นั้นเป็นทางเลือกใหม่ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด รวมทั้งทำให้มีประสิทธิภาพแถมยังมี Data มากมายให้สามารถเก็บมาต่อยอดทางการตลาดได้อีกด้วย ซึ่งเราจะมาบอกถึงวัตถุประสงค์ของการทำ Online Marketing ว่าหลัก ๆ แล้วมีอะไรบ้าง 1. เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุด การทำ Online Marketing ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างการมองเห็นได้ง่ายที่สุด รวมทั้งสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเลือกได้ทั้ง เพศ อายุ ตำแหน่งที่อยู่ ไลฟ์สไตล์ ความสนใจ และพฤติกรรมได้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นยุคของสื่อออนไลน์ เพราะฉะนั้นการใช้สื่อออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้โปรโมทธุรกิจที่ดีที่สุด ด้วยอัลกอริทึมของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถอ้างอิงจากการโต้ตอบของผู้ใช้กับ Content ในแอปที่แสดงถึงความชอบ ติดตาม และไม่สนใจ เช่น Account ที่ติดตาม, Comment ที่เคยโพสต์พูดคุยกับ creators, Video content ที่กดไลค์หรือแชร์ 2. เพื่อสร้างการรับรู้ และจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น โดยการทำโฆษณาออนไลน์ตามสื่อต่าง ๆ ให้กับสินค้า และบริการของคุณ เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อ Social Media ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง และทำ Content ที่สร้างตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณได้ เช่น การกำหนดรูปแบบเนื้อหา Content โดยการใช้ Infographic นำเสนอเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อดึงดูุดความสนใจจากลูกค้า หรือการทำวิดีโอ Content เพื่อสร้างความบันเทิง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าแคมเปญการตลาดของคุณเยอะเกินไป 3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ดี ในการทำสื่อการตลาดออนไลน์นั้นสามารถเก็บข้อมูลที่ได้จากสื่อมาเป็น Database ของแบรนด์ได้ และสามารถดูข้อมูลการใช้งาน ความชอบ พฤติกรรม และสิ่งที่ลูกค้าสนใจได้ เพื่อใช้ในการวางแผน ปรับกลยุทธ์ และปรับเปลี่ยนสินค้า หรือบริการของคุณต่อไปให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 4. เพื่อเพิ่มยอดขาย และช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว จึงทำให้มีช่องทางการขายออนไลน์ต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น TikTok, Instagram, Line ซึ่งช่องทางเหล่านี้ สามารถช่วยกระตุ้นยอดขาย และเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นเลยทีเดียว 5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และวัดผลได้ สิ่งที่จะทำให้แบรนด์ และองค์กรของคุณเติบโตต่อไปได้นั้นเราต้องแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสินค้า และบริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมาจากการวัดผลของกลุ่มผู้บริโภคที่เราทำตลาดออนไลน์ คุณสามารถดูจำนวนผู้ที่เข้าถึงได้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชมสื่อที่คุณเผยแพร่ออกไป เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดในอนาคต สรุป จากที่เราแนะนำทั้งหมดเป็นแค่วัตถุประสงค์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การที่จะทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดมูลค่า และเป็นที่น่าจดจำของกลุ่มผู้บริโภค ต้องเกิดจากการวิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสินค้า หรือใช้เครื่องมือที่เหมาะสม วางกลยุทธ์ และวางแผนการตลาดอย่างชัดเจน รวมถึงคิดคอนเทนต์ และโปรโมชั่นให้น่าสนใจเพื่อให้แบรนด์หรือสินค้าของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกของสื่ออนไลน์ อ้างอิง https://tohklom.com/how-digital-marketing-help-brand-and-organization/ keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด , รับทำ SEO, จ้างทำ SEO, รับทำเว็บไซต์

การมีรีวิว / บล็อก ดีอย่างไร
 • 08-05-23
 • 1032

“รีวิว” คืออะไร รีวิว คือ การเขียนแนะนำสินค้าเพื่อให้คนรู้จักมากขึ้น ซึ่งการรีวิวมักจะเกิดกับสินค้าแทบจะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอที ร้านอาหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง การขนส่ง โดยการรีวิวจะแตกต่างกับการเขียนบทความทั่วไป เพราะบทความทั่วไปจะเน้นการให้ความรู้ และ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมา แต่การรีวิวจะเน้นให้ความรู้สึกจากประสบการณ์จริงที่เคยได้ไปสัมผัสมา เช่น ทีมงาน At-Once ลงรีวิว Logitics (link ไปที่รีวิวของ makesend) ส่งสินค้าข้ามพรมแดน หรือ ส่งอาหารสด แล้วนำประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้มาเขียนบอกเล่านั่นเอง เราเรียกว่า “รีวิว” บล็อกคืออะไร ? บล็อก (Blog) คือเว็บไซต์รูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่ หรือ บันทึกส่วนตัว ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเราใช้ฟรี ไม่ต้องเสียเงิน - คำว่า "Blog" มาจากคำเต็มว่า "Weblog" (ตัด We ทิ้ง คงเหลือแต่ blog) ซึ่งโดยนัยแล้วหมายถึง การบันทึกข้อมูล(Log) บน เว็บ(Web) นั่นเอง - โดยผู้ที่เขียนบล๊อกเป็นอาชีพ จะถูกเรียกกันว่า "บล็อกเกอร์" (Blogger) - จุดเด่นที่สำคัญของ Blog คือ จะมีระบบที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ โดยผ่านทางระบบ Comment ของบล๊อก การมีรีวิว / บล็อก ดีอย่างไร เจ้าของกิจการต้องการให้สินค้าขายดีจำเป็นต้องมีการรีวิวสินค้าหรือบริการของตัวเอง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนมากต้องการอ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สืบหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะฉะนั้น การรีวิวสินค้าของเราโดยที่ผู้อื่นเป็นคนกล่าวถึงสินค้าเรา ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างอุปทานให้กับผู้ที่กำลังต้องการสินค้าได้ด้วย การมีบทความเราติดอยู่ใน Google ทำให้มีโอกาสขายได้มากกว่า แต่หากเราไม่ติดหรือค้นหาไม่เจอเลย เจอแต่คู่แข่ง ลูกค้าของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งก็ได้ เพราะฉะนั้น การทำรีวิว การเขียนบล็อก การเขียนบทความ และทำให้ติดในหน้า Google เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มโอกาสการมองเห็น ต่อยอดให้เกิดการซื้อขาย และนำไปสู่รายได้ที่เข้าบริษัทซึ่งเป็นผลกำไรในอนาคต กรณีที่ท่านต้องการเขียนรีวิว / บล๊อก ให้กับสินค้าของตัวเอง ได้เองง่ายๆ โดยการติดต่อ At-Once เพื่อทำการเปิดระบบ Company Profile หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าไปเขียน บล๊อกและบทความที่ต้องการได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการเขียน หรือ หากต้องการให้ทาง At-Once รีวิวสินค้า ท่านสามารถติดต่อเข้าทางบริษัท At-Once ได้เช่นกัน โดยค่าบริการต่างๆท่านสามารถดูได้ที่ บริการของเรา (link ที่หน้าบริการของเรา)

การโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย
 • 08-06-23
 • 963

การโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ความหมายของการโฆษณา เป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญทางการตลาด เป็นกระบวนการทางด้านสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจให้มีความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้ให้คำจำกัดความหมายของ “โฆษณา” ไว้ว่าการโฆษณาเป็นกิจกรรมสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมอันเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ องค์ประกอบของการโฆษณา 1.ผู้โฆษณา คือ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ มีความต้องการที่จะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ โดยยินยอมกับค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการทั้งหมด 2.บริษัทตัวแทนโฆษณา เป็นด้านองค์กรหรือบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ได้ให้ทำการออกแบบ และผลิตโฆษณาต่างๆ 3.สื่อโฆษณา เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 4.ผู้บริโภค เป็นผู้ที่ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ต่างๆซึ่งเลือกจากความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้า ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการในการช่วยตัดสินใจอีกทางหนึ่ง การโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาสามารถแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายที่ผู้โฆษณาต้องการให้เข้าถึง เพราะการโฆษณาทุกชนิดไม่ว่าเป็นการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ ทางโทรทัศน์ หรือโฆษณาบนแผ่นป้ายขนาดใหญ่ ต่างก็มีจุดมุ่งเน้นที่จะเข้าถึงกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกกันกว่า กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่มคือ 1.การโฆษณาเพื่อผู้บริโภค ได้แก่ การโฆษณาเพื่อสื่อขาวสารไปยังผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลหรือครอบครัว ซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำไปใช้ส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือน จุดมุ่งเน้นการโฆษณามุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ซื้อสินค้าโดยตรง หรือ อาจเน้นที่ผู้ใช้ก็ได้ตามแต่จะเป็นเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การโฆษณาของเด็กเล่น จะมุ่งเน้นโฆษณาไปที่ผู้ปกครองของเด็กซึ่งเป็นผู้ซื้อ แทนที่จะมุ่งการโฆษณาที่เด็กซึ่งเป็นผู้เล่น เป็นต้น 2.การโฆษณาเพื่อธุรกิจ เช่น การโฆษณาเพื่อสื่อข่าวสารไปยังผู้ซื้อ หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจองค์การที่ไม่หวังผลกำไร และหน่วยงานของรัฐบาล และด้วยเหตุที่การโฆษณาประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นข่าวสารไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย แต่เป็น การมุ่งเน้นการสื่อข่าวสารไปยังผู้ซื้อ ซึ่งเป็นหน่วยงาน องค์การและสถาบัน ดังนั้นการโฆษณาดังกล่าวนี้ บางครั้งจึงมีชื่อ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การโฆษณาเพื่อองค์การ” เนื่องจากการโฆษณาเพื่อธุรกิจ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง จึงแบ่งการโฆษณาประเภทนี้เป็นประเภทย่อย ๆ ได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 2.1 การโฆษณาเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม คือ การโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายการสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคล ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้วัสดุหรือบริการต่าง ๆ เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกต่อหนึ่ง ซึ่งได้แก่ การโฆษณาสินค้าอุตสาหกรรม เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักรกล นำมันหล่อลื่น ชิ้นส่วนประกอบ และเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น 2.2 การโฆษณาเพื่อกลุ่มการค้า คือ การโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มพ่อค้าคนกลาง เช่น ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ซื้อสินค้าไปขายต่อให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าอีกต่อหนึ่ง การโฆษณาประเภทนี้ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะเป็นผู้กระทำ เพื่อต้องการให้คนกลางสั่งซื้อสินค้าและบริการของตนไปจำหน่าย 2.3 การโฆษณาเพื่อกลุ่มอาชีพ คือ การโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายการสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ เช่น ทนายความ นักบัญชี แพทย์ และวิศวกร เป็นต้น การโฆษณาประเภทนี้อาจนำมาใช้เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มอาชีพเหล่านี้ซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่าง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตนเอง 2.4 การโฆษณาเพื่อกลุ่มเกษตรกร คือ การโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายการสื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรซื้อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ตัวอย่าง เช่น รถแทรกเตอร์ และยากำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น อ้างอิง https://maymayny.wordpress.com/2014/12/05/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-6-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2-advertising-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7/ http://free4marketingad.blogspot.com/2011/10/blog-post_9381.html keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด , รับทำ SEO, จ้างทำ SEO, รับทำเว็บไซต์

ทำไมต้องลงโฆษณา กับ At-Once
 • 26-04-23
 • 900

1.0000 ทำไมต้องลงโฆษณา กับ At-Once At-Once เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ที่รวบรวมรายชื่อ-ข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละสายงานในประเทศไทย ทางเว็บไซต์ At-once มีผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ เพื่อหาสินค้าและบริการ ต่อเดือนจำนวนหลายแสนคน ซึ่งนั่นหมายความว่า At-Once มีฐานลูกค้าที่สนใจกับสินค้าและบริการนั้นๆ ในหลากหลายธุรกิจ เมื่อเจ้าของกิจการ มีชื่อ หรือ profile ในเว็บไซต์ At-Once ทำให้เพิ่มโอกาสให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้น และคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ก็เป็นผู้ที่ต้องการหาสินค้าและใช้บริการ โอกาสในการขายหรือการเพิ่มยอดการสั่งซื้อก็จะเพิ่มขึ้น เจ้าของกิจการลงโฆษณากับทาง At-Once สิ่งที่เจ้าของกิจการได้รับ รูป >> เพิ่มการมองเห็นบริษัทคุณ ได้หลากหลายช่องทาง รูป >> เพิ่มจำนวนการคลิก ไปยังหน้าเว็บไซต์หลัก รูป >> เพิ่มตำแหน่งการแสดงผล ในหน้า Google รูป >> สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ บริษัทของคุณ รูป >> เพิ่มโอกาสในการขาย/การติดต่อ ได้หลายช่องทาง รูป >> เรามีทีมงานที่คอยซัพพอร์ต ประสานงานระหว่างลูกค้ากับคุณ หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ต้องการให้ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาผ่าน Google Ads หารูป Google ใส่ประกอบ การโปรโมทสินค้า หารูป สินค้าอะไรก็ได้ ใส่ประกอบ การทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก หารูป เว็บไซต์ ใส่ประกอบ หรือ อยากปรึกษาเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ หารูป คนทำงานเป็นทีม ใส่ประกอบ สามารถติดต่อ AT-Once เข้ามาได้เลย ทางบริษัท มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา หรือสามารถเข้าไปดูการบริการของเราได้ที่ บริการของเรา Keyword บริษัท marketing, โปรโมทเว็บไซต์, โปรโมทเว็บไซ, โปรโมทเว็บ, โปรโมทสินค้าออนไลน์, รับโปรโมทเว็บ, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับทำseoโปรโมทเว็บไซต์, รับโปรโมทเว็บไซต์ขึ้นหน้าแรกgoogle, รับทำการตลาด, รับทำการตลาดออนไลน์, รับโปรโมทสินค้า, โฆษณาเว็บ, โฆษณาสื่อออนไลน์, โฆษณาตลาดออนไลน์, เว็บโปรโมทสินค้า, เว็บโปรโมท, เว็บไซต์โปรโมท, การโปรโมทเว็บไซต์, จ้างทำโฆษณา, จ้างโปรโมทเว็บ, จ้างโปรโมทเว็บไซต์, thaigetlink, marketing online

กลยุทธ์การตลาด มีอะไรบ้าง
 • 26-05-23
 • 820

กลยุทธ์การตลาด มีอะไรบ้าง กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด 1. ขอบเขต กลยุทธ์การทางการตลาดจะต้องมีขอบเขตของการดำเนินงานที่ครอบคลุม รวมทั้งจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนสำหรับการปฏิบัติงานที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อย่างชัดเจน 2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายกำไรที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเป้าหมายการเติบโตของยอดขาย เป็นต้น 3. การจัดสรรทรัพยากร กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรสำหรับการลงทุน รวมทั้งทรัพยากรบุคคล 4. การได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการระบุการได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ให้สามารถวางแผนการดำเนินงานในขั้นต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พลังเสริมแรง กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องสามารถส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยธุรกิจของบริษัท ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งทางด้านการตลาด การจัดสรรทรัพยากร และด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท กลยุทธ์การตลาด 8P กลยุทธ์การตลาด 8P คือ กลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานทางการตลาดจากนักธุรกิจทั่วโลก 1.Product กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำการพิจารณาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2. Price กลยุทธ์ทางด้านราคา โดยการกำหนดราคาของสินค้านอกจากผู้ประกอบการ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต้นของทุนการผลิตแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพการแข่งขันของสินค้าชนิดนั้นๆ ในตลาด 3.Place กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาวางแผนให้ดี เนื่องจากช่องทางกระจายสินค้าที่เลือกใช้ สามารถส่งผลต่อกำไรโดยรวมที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาดในปัจจุบันมีอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ การขายผ่านพ่อค้าคนกลางและการขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง 4. Promotion โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างดี โดยกลยุทธ์ดังกล่าวที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีความสอดคล้อง รวมทั้งสามารถส่งเสริมกลยุทธ์อื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การลดราคาสินค้า การแถมสินค้า หรือการแจกสินค้า เป็นต้น 5. Packaging บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับบรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสวยงามโดดเด่น รวมทั้งความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่าสินค้าในตลาดคู่แข่ง จนสามารถสร้างยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นได้ 6. Personal พนักงานขาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบได้ง่าย โดยหากผู้ประกอบการมีพนักงานขายที่มีความรู้ มากประสบการณ์ รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจผู้บริโภค จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้อีกทางหนึ่งโดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของบุคคล 7. Public Relation กลยุทธ์การใช้ข่าวสารในการชักจูงผู้บริโภค ถือว่าเป็นวิธีการทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ที่สื่อต่างๆได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมมากขึ้น โดยกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค รวมทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าได้เช่นกัน 8. Power กลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวข้องกับอำนาจ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการต่อรอง ควบคุม รวมทั้งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่แข่งทางการตลาด ซึ่งอำนาจต่อรองที่ผู้ประกอบการมีจะสามารถสร้างข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่ธุรกิจได้ สรุป กลยุทธ์การตลาด 8P ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดพื้นฐานในการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการทุกประเภท โดยธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมามากมายนั้น มีทั้งธุรกิจที่ล้มเหลว และธุรกิจที่สามารถดำเนินไปได้จนประสบความสำเร็จ ซึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากบริษัทที่ล้มเหลวทางธุรกิจไม่สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาด 8P ขึ้นมาได้อย่างครบองค์ประกอบ ดังนั้นกลยุทธ์การตลาด 8P จึงควรถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการ อ้างอิง https://www.thaiprint.org/vol127/knowledge127-03/ keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด , รับทำ SEO, จ้างทำ SEO, รับทำเว็บไซต์

เทคนิค (ไม่ลับ) ของการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกของ Google
 • 18-05-23
 • 815

เทคนิค (ไม่ลับ) ของการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกของ Google ปัจจุบันเรามีหลากหลายธุรกิจที่สร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นหน้าร้านออนไลน์เป็นจำนวนมาก และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำเว็บไซต์เป็นช่องทางสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น และยังนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย แต่การจะไปถึงความสำเร็จนั้นคุณจะต้องทำให้เว็บไซต์โดดเด่นเสียก่อน และการที่จะสร้างเว็บไซต์ให้โดดเด่นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการสร้างเว็บไซต์ฟรี หรือจะใช้บริการบริษัทที่รับทำการตลาดก็ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงนำเทคนิค (ไม่ลับ) ของการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกของ Google มาแนะนำคุณ 1. อัปเดตเนื้อหาใหม่ ๆ บนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ระบบค้นหาหรือ Search Engine อย่าง Google ชอบเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตเป็นประจำ เช่น บทความ การดาวน์โหลด และหากคุณมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์บ่อยแค่ไหน ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่เครื่องมือค้นหาจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะหากระบบพบว่าเว็บไซต์ของคุณไม่เคยอัปเดตเลย ระบบจะทำการเข้ามาดูเว็บไซต์น้อยลงเรื่อย ๆ แต่ถ้าคุณมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ ระบบก็จะเข้ามาเข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณบ่อยตามไปด้วยเช่นกัน ทำให้ข้อมูลที่คุณมีการอัปเดตจะปรากฏอยู่บนการค้นหาอันดับหน้าแรกของ Google 2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ Social Media ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เราไม่ควรสร้างเว็บไซต์ และเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงเว็บไซต์แล้วจบเพียงเท่านั้น เพราะการทำเพียงแค่นั้นไม่ทำให้มีคนเข้ามาอ่านเว็บไซต์ของเรา หรืออาจจะมีเข้ามาแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ติดหน้าแรก ดังนั้นการกระจายหรือแชร์ลิงก์ URL บทความนั้น ๆ ไปยัง Social Media เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Youtube หรือ TikTok ก็จะทำให้การมองเห็นเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มโอกาสในดึงผู้บริโภคให้เข้ามาได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งยอดคนเข้าชมเว็บไซต์มากเท่าไร การทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก Google ก็จะยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นเท่านั้น 3. ใส่คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับสินค้าไว้ตามที่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ถ้าคุณอยากให้ผู้บริโภคค้นหาใน Google และขึ้นชื่อเว็บไซต์หรือชื่อธุรกิจ ก่อนอื่นต้องรู้ว่าสินค้าหรือบริการมีคีย์เวิร์ดอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเช่น บริษัท 1-ซีอี วินด์ จำกัด (1-CE WIND CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การรวบรวมรายชื่อและข้อมูลธุรกิจในประเทศไทยและทำการตลาดออนไลน์ให้กับทุกธุรกิจคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง เช่น รวมรายชื่อบริษัท , รับบทำการตลาดออนไลน์, การโปรโมทเว็บไซต์ เป็นต้น คำข้างเคียง เช่น ทำ seo , ทำ website, เริ่มทำเว็บไซต์ , โฆษณาทำอย่างไร, รับทำเว็บไซต์ฟรี 4. สร้างความเชื่อมโยงเพิ่มการกดคลิกเข้าเว็บไซต์คุณ Search Engine หรือเครื่องมือค้นหา ชอบเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่น รวมถึงมีการลิงก์จากเว็บอื่นมาที่เว็บไซต์ของคุณ สำหรับการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ คุณต้องลองเพิ่มลิงค์ในแต่ละบทความให้เชื่อมถึงกันได้แค่คลิกเดียว เช่น คุณอาจจะแทรกลิงค์เว็บไซต์ของคุณในหน้าเว็บไซต์อื่น ในการลิงค์จากเว็บอื่นมายังเว็บไซต์คุณ คุณอาจต้องสร้างพันธมิตรจากเว็บไซต์อื่น ๆ หรือมาจากการทำโฆษณา เพื่อให้เกิดการโปรโมทข้ามช่องทางระหว่างเว็บไซต์ โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการฝากลิงก์ของเว็บไซต์คุณไว้ตามสื่อโซเชียลหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 5. เว็บไซต์ต้องแสดงผลได้ดีบนโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันประชากรโลกใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากเว็บไซต์ของคุณใช้งานได้ดีเพียงแค่บนเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปเท่านั้น ก็อาจทำให้ถูกมองข้ามจากผู้คนเหล่านี้ไปได้ง่าย ๆ เช่น คุณอาจจะลองเริ่มต้นด้วยพื้นฐานก่อนก็ได้ ดังนี้ • ออกแบบเว็บไซต์ให้ออกมาเรียบง่ายและเป็นพื้นฐานที่สุด เพราะบางอุปกรณ์อาจไม่รองรับรูปแบบต่าง ๆ ที่คุณใส่เข้าไป • เริ่มออกแบบจากโทรศัพท์มือถือ เพราะหากออกแบบให้ใหญ่เพื่อใช้งานบนเดสก์ท็อป เมื่ออยู่ในโทรศัพท์มือถือ ก็จะดูใหญ่เกินไป อาจสร้างความลำบากให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์ได้ • ตรวจสอบหน้าเว็บเมื่ออยู่บนอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีขนาดที่เหมาะสมหรือยัง แล้วค่อยเก็บความผิดพลาดมาแก้ไขทีเดียว สรุป สิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิค (ไม่ลับ) ในการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์คุณให้อยู่หน้าแรกของ Google หากคุณสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างความโดดเด่นบน Social Media และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาธุรกิจคุณได้มากขึ้นจากการค้นหาได้ ก็ถือเป็นจุดขายสำคัญที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด , รับทำ SEO, จ้างทำ SEO, รับทำเว็บไซต์ อ้างอิง • https://www.unileverfoodsolutions.co.th/th/chef-inspiration/restaurant-marketing/how-to-rank-first-page-google.html • https://blog.readyplanet.com/17610371/make-website-on-top-page-of-google

Digital Marketing ที่น่าจับตามอง 2023
 • 11-05-23
 • 709

Digital Marketing ที่น่าจับตามอง 2023 คำว่า Digital Marketing หรือการตลาดดิจิทัล ถือว่าเป็นคำคุ้นหูสำหรับใครหลาย ๆ คน ไม่ใช่เฉพาะแค่นักการตลาด แต่รวมถึงคนผลิตคอนเทนต์ ทั้ง Blogger หรือ Vlogger รวมถึงผู้ใช้ Social Media อีกด้วย และแน่นอนว่าธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลด้วยกลยุทธ์ใดก็ตามที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้จากการทำตลาดดิจิทัล เพราะฉะนั้นเราจึงคัดสรรวิธีการทำ Digital Marketing ที่น่าจับตามองในปัจจุบันมาเพื่อคุณ SEM หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Search Engine Marketing ช่องทางนี้จะเน้นไปที่เว็บไซต์เป็นหลัก เป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณาของ Google ในรูปแบบ Search เมื่อลูกค้าต้องการค้นหาสินค้าหรือบริการด้วยคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ลูกค้าก็จะพบเว็บไซต์ของคุณในหน้าแรกของ Google Social Media Marketing คือเครื่องมือในการทำ Digital Marketing โดยเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่าน Social Media Platform เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Youtube หรือ TikTok ทั้งยังถือเป็นการทำ Digital Branding ไปในตัว ทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น Email Marketing Email Marketing วิธีการที่คลาสสิกของการทำ Digital Marketing คือการส่งจดหมายผ่านทางอีเมล การทำ Marketing วิธีนี้เป็น Owned Channel ที่เราครอบครองข้อมูล และ Contact ของลูกค้าเอาไว้ และสามารถทำการตลาดแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย Affiliate marketing Affiliate Marketing เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำการตลาดดิจิทัล และใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานานแล้ว เพราะแบรนด์เองสามารถนำเอาลิงค์ของสินค้าหรือบริการของตนเองไปส่งต่อให้กับเจ้าของสื่อหรือนายหน้า เช่น เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไปประกาศ เพื่อโฆษณาให้ผู้ที่ติดตามไปซื้อสินค้า โดยตัวของแบรนด์ก็จะได้ยอดขาย ทางเจ้าของสื่อหรือนายหน้าก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนแบ่งรายได้จากแบรนด์ เรียกได้ว่าเป็น Performance Marketing ที่ได้รับประโยชน์กันทุกฝ่ายนั่นเอง Influencer marketing Influencer Marketing คือ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ศิลปิน, ดารานักแสดง, Youtuber, Bloger มาช่วยโฆษณาลงบน Social Platform ต่างๆ เพราะคำพูดจากคนมีชื่อเสียงจะยิ่งทำให้สินค้าหรือบริการ รวมไปถึงแบรนด์น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องเลือก Influencer ให้เหมาะสมกับสินค้า และบริการของคุณ เพื่อให้การโฆษณาไปในทิศทางเดียวกับสินค้าของคุณ Marketing automation Marketing Automation เป็นการนำเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดดิจิทัลโดยจะช่วยศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ทำให้คุณสามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น และเมื่อคุณเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นก็จะสามารถทำการตลาดหรือจัดแคมเปญต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด และยังทำให้การทำงานนั้นรวดเร็ว และง่ายดายมากยิ่งขึ้น อ้างอิง https://www.rocket.in.th/blog/what-is-digital-marketing/ https://contentshifu.com/pillar/digital-marketing-101 keyword การตลาด บริษัทรับทำการตลาด, การตลาดออนไลน์, ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ทำการตลาด, บริษัท ทำการ ตลาด, วางแผน การ ตลาด, การ ตลาด 5.0, การ ทำการ ตลาด, การตลาด, บริการทําการ ตลาด, บริษัท โฆษณา ออนไลน์, วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, บริษัท การ ตลาด ออนไลน์, การ วางแผน การ ตลาด ออนไลน์, จ้าง ทีม การ ตลาด, จ้าง ทำการ ตลาด